O nasNagrodyNapisali o nasProjekty unijnePostępowania przetargoweKarieraDla niepełnosprawnychRODO

Zmiany w regulaminach usług

2016-12-09
Szanowni Abonenci,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie Usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii. Ponadto dnia 10 stycznia 2017 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich. Obie te regulacje rodzą konieczność dokonania zmian w treści łączącego nas Regulaminu Usługi dostępu do internetu świadczonej przez Espol Kable sp. z o.o. konsumentom. Zmiany obejmują następujące przepisy Regulaminu:

I. § 7 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

§ 7

1. Usługa umożliwia Abonentowi uzyskanie dostępu do informacji i treści oraz ich rozpowszechnianie, a także korzystanie z wybranych aplikacji i usług oraz ich udostępnianie. Operator nie ogranicza możliwości połączenia z jakimikolwiek dostępnymi zakończeniami sieci Internet. Przepisy prawa oraz postanowienia Umowy (w tym Regulaminu oraz Cennika) mogą wprowadzać szczególne ograniczenia. Operator zobowiązany jest do zapewnienia transmisji danych do węzła sieci komputerowej Operatora z prędkością maksymalną wydajnością wg wybranego przez abonenta rodzaju abonamentu i dalej do sieci INTERNET. Operator zastrzega sobie jednak prawo do przerw w transmisji. Konsekwencje przerw określa § 12 ust. 2 Regulaminu.


1a Operator nie limituje ilości przesyłanych danych. Wyższa prędkość przesyłania danych oraz niższe opóźnienia w ich przesyłaniu pozwalają na korzystanie z bardziej zaawansowanych usług. Dla poszczególnych zastosowań można określić następujące przykłady parametrów (dla każdego Urządzenia osobno):
a) Usługi telefoniczne VoIP - 64 kb/s pobierania oraz wysyłania, opóźnienie 50 ms;
b) przeglądanie stron www - 1 Mb/s pobierania, opóźnienie 50 ms;
c) oglądanie wideo w jakości SD - 2 Mb/s pobierania, opóźnienie 50 ms;
d) oglądanie wideo w jakości HD - 6 Mb/s pobierania, opóźnienie 50 ms;
e) oglądanie wideo w jakości 4K - 18 Mb/s pobierania, opóźnienie 50 ms;
f) rozmowy wideo HD – 1,5 Mb/s pobierania oraz wysyłania, opóźnienie 50 ms;
g)- gry sieciowe czasu rzeczywistego - 2 Mb/s pobierania i 1,5 Mb/s wysyłania, opóźnienie 30 ms.

1b. Operator gwarantuje, że parametry Usługi obejmujące wahanie opóźnienia oraz utratę pakietów nie ograniczają możliwości korzystania z wyżej opisanych usług. 1c. Operator posługuje się następującymi oznaczeniami prędkości dostępu do Internetu:
a) minimalna, którą Operator zobowiązuje się dostarczać Abonentowi w każdym momencie (z wyjątkiem przerw w świadczeniu Usług), równa 40% prędkości maksymalnej,
b) zwykle dostępna, której Abonent może oczekiwać na poziomie 80% prędkości maksymalnej przez 90% doby,
c) maksymalna, której Abonent może oczekiwać przynajmniej co pewien czas, wyznaczająca górną granicę prędkości osiągalnej w wybranym pakiecie taryfowym.

1d. Prędkość dostępu do internetu wskazana w Umowie, Regulaminach Promocji lub w Cennikach, a także w działalności marketingowej Operatora (prędkość deklarowana) jest zawsze prędkością maksymalną w rozumieniu ust. 1c lit. c, chyba że co innego wyraźnie wynika z treści tych dokumentów.

1e. Wartości liczone są w protokole warstwy transportowej w taki sposób, iż uwzględniają także ograniczenia wynikające z parametrów punktu styku Sieci z zewnętrznymi punktami wymiany ruchu internetowego.

1f. Faktycznie dostępna dla Abonenta w danym momencie prędkość dostępu do Internetu uzależniona jest nie tylko od wybranego przez Abonenta pakietu taryfowego, ale i w szczególności od: stopnia obciążenia Sieci w godzinach szczytu, przy nieplanowanym wzroście liczby aktywnych Abonentów lub niepożądanych działań zmierzających do generowania sztucznego ruchu, ograniczeń technicznych Urządzeń (w szczególności routera), korzystania z Usługi na kilku Urządzeniach jednocześnie, jednoczesnego uruchomienia kilku strumieni danych, instalacji na Urządzeniu aplikacji obniżających prędkość transmisji (antywirus, firewall), korzystania z dostępu radiowego przy niskim poziomie sygnału (znaczna odległość od Sprzętu).

1g. Faktyczne ograniczenia zapewnianych parametrów dostępu do Internetu mogą negatywnie wpływać na możliwość korzystania z aplikacji, usług czy treści, w szczególności w przypadku, w którym parametry te spadną poniżej wartości wskazanych w ust. 1a.

1h. Z zastrzeżeniem szczególnych postanowień Umowy (w tym Regulaminu oraz Cennika), w szczególności ust. 1i-1j poniżej, Operator traktuje wszystkie transmisje równo, bez dyskryminacji, ograniczania czy ingerencji.

1i. W celu utrzymania optymalnych warunków dostępu do Internetu Operator usług stosuje środki monitorowania ruchu oraz zarządzania ruchem, takie jak: kolejkowanie, priorytetyzacja, rezerwacja, czasowa alokacja transmisji, przelewy ruchu i unikanie przeciążeń. Środki te są stosowane nie dłużej, niż jest to konieczne. Operator dopuszcza stosowanie środków zarządzania ruchem w oparciu o zdefiniowane kategorie ruchu wyłącznie w przypadku, w którym okaże się to nieuniknione z technicznego punktu widzenia. Środki zarządzania ruchem nie są dyktowane względami handlowymi.

1j Środki zarządzania ruchem nie blokują, nie spowalniają, nie zmieniają, nie ograniczają, nie pogarszają jakości ani nie faworyzują określonych treści, aplikacji ani usług, z wyjątkiem przypadków, w których jest to konieczne (i jedynie tak długo, jak jest to konieczne), aby:
a) zapewnić zgodność z przepisami prawa lub środkami służącymi ich wykonaniu,
b) utrzymać integralność i bezpieczeństwo Sieci, Usług oraz Urządzeń,
c) zapobiec grożącym przeciążeniom Sieci oraz złagodzić skutki wyjątkowego lub tymczasowego przeciążenia Sieci, o ile równoważne rodzaje transferu danych są traktowane równo.

1k. Środki te mogą spowodować czasowe pogorszenie parametrów świadczonej Usługi, w szczególności wydłużenie opóźnienia, a także ograniczenie prędkości transmisji danych lub jej czasowe wstrzymanie.

1l. Na zasadach określonych w przepisach prawa Operator może oferować Usługi niebędące usługami dostępu do Internetu, które są zoptymalizowane dla określonych treści, aplikacji lub usług. Usługi te nie wpływają na ogólną dostępność lub jakość Usługi dostępu do Internetu.

1m. Znaczące i stałe lub regularnie powtarzające się rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem Usługi dostępu do Internetu a wykonaniem opisanym w ust. 1c ustalone przy pomocy mechanizmu monitorowania certyfikowanego przez Prezesa UKE stanowią nienależyte wykonanie Umowy zawartej z Abonentem.

1n. W przypadkach znaczących i stałych lub regularnie powtarzających się rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem Usługi dostępu do Internetu a wykonaniem opisanym w ust. 1c Abonentowi przysługują środki opisane w § 14 i 15. 2. Jeżeli Usługa funkcjonuje nieprawidłowo, Operator jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia działań interwencyjnych i usunięcia niesprawności w możliwie najkrótszym czasie od momentu powzięcia o tym wiadomości.

3. Abonent zgłasza nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usługi zgodnie z § 24 ust. 2 Regulaminu.

4. W przypadku, jeżeli jest to konieczne, Abonent zobowiązany jest do udostępnienia Operatorowi lokalu celem zlokalizowania i usunięcia niesprawności.

5. Operator zobowiązany jest do bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwych Urządzeń powierzonych Abonentowi w ramach realizacji Umowy, przez cały czas obowiązywania Umowy, o ile wada jest następstwem przyczyny tkwiącej w urządzeniu przed jego montażem lub wynika z normalnego zużycia eksploatacyjnego.

6. W ramach obsługi serwisowej Operator zapewnia ponadto cykliczne przeglądy stanu technicznego jego sieci, uzyskiwanie informacji o Usługach i taryfach stosowanych przez Operatora oraz trwających promocjach, rozpatrywanie reklamacji, informacje o rachunkach i płatnościach dotyczących Abonenta.

II. § 14 ust. 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
2. Reklamacja powinna zostać złożona w Biurze Obsługi Klienta Operatora w formie pisemnej, ustnie do protokołu, lub w inny określony przepisami prawa sposób. Wskazane środki komunikacji mogą być także wykorzystane w celu ustalenia stanu rozpoznania złożonej reklamacji.

III. W § 15 Regulaminu dodaje się ust. 3
3. Oprócz środków ochrony prawnej opisanych w § 14 i § 15 ust. 1 i 2 Abonentowi przysługują środki ochrony prawnej w postaci wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.

IV. W § 14 dodaje się ustęp 11 w brzmieniu następującym: 11. W przypadku, gdy w następstwie złożonej reklamacji spór nie został rozwiązany, Operator przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze, zgodzie albo odmowie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed Prezesem UKE.

V. § 15 ust. 1 i 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
1. Spory między Abonentem będącym konsumentem a Operatorem, zamiast postępowania przed sądami powszechnymi, mogą być rozwiązywane na drodze polubownej w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich toczonego przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub rozstrzygane przed polubownymi sądami konsumenckimi działającymi przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
2. Warunki i zasady pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określają przepisy art. 109 ustawy prawo telekomunikacyjne oraz przepisy ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich i aktów wykonawczych do tej ustawy, a warunki i zasady postępowania przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy Prezesie UKE określa art. 110 ustawy prawo telekomunikacyjne.

Zmiany wskazane w pkt I-III wchodzą w życie z dniem 01 stycznia 2017 r., natomiast zmiany wskazane w pkt IV i V wchodzą w życie z dniem 10 stycznia 2017 r. Jednocześnie informujemy, że Abonent do dnia wejścia w życie proponowanych zmian może doręczyć Operatorowi pisemne wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w przypadku braku akceptacji propozycji zmian. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian. Termin do złożenia wypowiedzenia upływa z dniem 10 stycznia 2017 r.

W przypadku wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych związanej z ulgą przyznaną Abonentowi, Operator naliczy Opłatę Wyrównawczą, ze względu na fakt, iż zakres zmian wynika ze zmiany obowiązujących przepisów prawa (art. 60 a ust. 3 punkt 1 Ustawy Prawo telekomunikacyjne). Wprowadzane zmiany nie mają wpływu na opłaty abonamentowe oraz cennikowe.


   
Espol Media Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 3/LU3, Szczecin 71-635, tel. 91 333 33 33, biuro@espolmedia.pl
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000283250, Numer NIP: 8522516497, REGON:  320391197, Wysokość kapitału zakładowego: 330 000 zł
Espol Kable Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 3/LU3, Szczecin 71-635, tel. 91 333 33 33, biuro@espolkable.pl
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000611763, Numer NIP: 8522620119, REGON: 364149680, Wysokość kapitału zakładowego: 273 000 zł
Espol Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 3/LU3, Szczecin 71-635, tel. 91 333 33 33, biuro@espol.com.pl
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000197590, Numer NIP: 851-10-38-723, REGON: 810833173, Wysokość kapitału zakładowego: 1 500 000 zł
| powered by Hydra Portal |

Oferta dla Ciebie | Oferta dla firmPromocjeO nasKontakt | Stosujemy pliki cookies | RODO - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje zawarte na stronie www nie są ofertą handlową
Tematyka strony: internet, Białogard, Chojna, Choszczno, Drawsko Pomorskie, Gryfino, Kołobrzeg, Koszalin, Pyrzyce, Sławoborze, Stargard Szczeciński, Wałcz, Złocieniec